Zajímavosti

Výrobce vakcíny proti koronavirus zveřejnil nežádoucí vedlejší příznaky: Toto je seznam těch nejčastějších!Na Slovensku se začalo očkování proti koronavirus. Jak je možné, že vakcína byla vyvinuta tak rychle? Jaká jsou rizika? Jaká je účinnost vakcíny? Na jakém principu funguje? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky. Informace jsme sestavili z relevantních zdrojů.

V posledních letech dochází ve světě i na Slovensku k vlně antivakcinačných aktivit, které zpochybňují očkování, přeceňují reakce po očkování, nebo dávají do příčinné souvislosti s očkováním některé závažné poruchy zdraví, zejména neurologické (např. Autismus po očkování proti spalničkám, roztroušená skleróza po očkování proti virovému zánětu jater typu B, syndrom náhlého úmrtí kojenců po očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli, …). Přitom seriózní studie tyto pseudoargumenty spolehlivě vyvrátili.

Jaký význam má očkování?

Očkování představuje jednak osobní ochranu jednotlivce, který je očkován a také kolektivní ochranu komunity, res. společnosti. K tom je třeba přeočkovat více než 60 – 70% populace v případě COVID-19 (tzv. Kolektivní ochrana).

Jakou vakcínou se bude očkovat na Slovensku?

Evropská léková agentura (EMA) doporučila udělení podmíněné registrace pro vakcínu k prevenci onemocnění COVID-19 s názvem Comirnaty od konsorcia Pfizer a BioNTech. Vakcína splňuje všechny požadavky na bezpečnost, účinnost a kvalitu vakcín platné v Evropské unii.

Jaká je účinnost vakcíny?

Samotná účinnost byla určena v III. fázi klinického zkoušení ve skupině 36 000 lidí (včetně účastníků nad 75 let), u kterých dříve nebylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Zkoušení ukázalo, že vakcína snížila počet symptomatických případů COVID-19 o 95%: ve skupině, která dostala vakcínu se vyskytlo 8 případů nákazy (z 18 198 účastníků), ve skupině s placebem 162 případů (z 18 325 účastníků). To znamená, že vakcína ve studii prokázala účinnost 95%.

Jak je to u lidí, kteří mají vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19?

Účinnost 95% se potvrdila iu účastníků, u nichž je vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19, včetně účastníků s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem a obezitou (BMI ≥ 30 kg / m2). Vysoká účinnost byla potvrzena bez ohledu na pohlaví či rasovou nebo etnickou příslušnost.

Jak se vakcína dávkuje?

Vakcína Comirnaty se podává ve dvou dávkách do ramene, přičemž odstup mezi dávkami je 21 dní.

Jaké jsou nežádoucí účinky?

Nejčastější nežádoucí účinky po očkování danou vakcínou jsou obvykle mírné a krátkodobé. Patří k nim bolest a zarudnutí v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Po spuštění očkování v zemích mimo EU se vyskytly vzácné závažné alergické reakce (anafylaxe).

Kdo může podávat vakcínu?

Jako u každé vakcíně, i vakcína Comirnaty má být podáván pod lékařským dohledem ve zdravotnickém zařízení, které v takovém případě dokáže neprodleně poskytnout adekvátní zdravotní péči.

Komu je a není vakcína určena

Vakcína je určena pro dospělé a dospívající od 16 let. Vakcína se nesmí podávat lidem alergickým na některou její složku. Informace o použití vakcíny u zvláštních skupin pacientů včetně těhotných a kojících žen jsou součástí informací o přípravku (PIL, SPC).

Jak vakcína funguje

Na rozdíl od běžné vakcíny fungují vakcíny RNA zavedením sekvence mRNA (molekuly, která buňkám říká, co se mají vytvořit), která je kódována pro antigen specifický pro nemoc, jakmile je v těle vyroben, antigen imunitní systém ho rozpozná a připraví ho na boj s virem. Vakcíny RNA používají přístup, který využívá výhod procesu, který buňky používají k výrobě proteinů: buňky používají DNA jako šablonu pro výrobu molekul mediátorů RNA (mRNA), které se pak překládají na tvorbu proteinů. RNA vakcína skládá z vlákna mRNA, které kóduje antigen specifický pro chorobu. Když se řetězec mRNA ve vakcíně nachází uvnitř buněk těla, buňky používají genetickou informaci na produkci antigenu. Tento antigen se pak zobrazí na povrchu buňky, kde ho rozpozná imunitní systém.

Bezpečnost: RNA vakcíny se nevyrábějí z částic patogenu nebo inaktivovaného patogenu, takže nejsou infekční. RNA se neintegruje do hostitelského genomu a řetězec RNA ve vakcíně se degraduje, jakmile se vytvoří protein.
Účinnost: výsledky časných klinických studií naznačují, že tyto vakcíny vytvářejí spolehlivou imunitní odpověď a jsou dobře snášeny zdravými jedinci s malými vedlejšími účinky.
Výroba: Vakcíny se dají rychleji vyrobit v laboratoři procesem, který lze standardizovat, což zlepšuje reakci na vznikající ohniska.

Kdo musel schválit používání vakcíny?

Udělení podmíněné registrace pro první vakcínu k prevenci onemocnění COVID-19 doporučila Evropská léková agentura (EMA). Používání vakcíny schválila Evropská komise 21. prosince 2020.

Co znamená podmíněná registrace

Podmíněná registrace znamená, že v době vydání registračního rozhodnutí žadatel nedodal údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku v takovém rozsahu, jak se standardně vyžaduje. I v takovém případě musí přínosy přípravku převažovat nad potenciálními riziky spojenými s neúplnými údaji. Držitel rozhodnutí o podmíněné registraci je následně povinen dodat doplňující údaje ve stanovených lhůtách. I při podmíněné registraci musí být dostatečně prokázána bezpečnost, kvalita a účinnost vakcíny. Pro vakcíny k prevenci onemocnění COVID-19 byl zaveden dodatečný plán monitorování jejich bezpečnosti nad rámec již platné legislativy: měsíční hlášení o bezpečnosti vakcín, provádění poregistračních studií o jejich bezpečnosti a účinnosti a jiné.

Vyrábí se vakcína z koronavirus?

Ne. RNA vakcíny se nevyrábějí z částic patogenu nebo inaktivovaného patogenu, takže nejsou infekční. RNA se neintegruje do hostitelského genomu a řetězec RNA ve vakcíně se degraduje, jakmile se vytvoří protein. Výsledky časných klinických studií naznačují, že tyto vakcíny vytvářejí spolehlivou imunitní odpověď a jsou dobře snášeny zdravými jedinci s malými vedlejšími účinky. Vakcíny se dají rychleji vyrobit v laboratoři procesem, který lze standardizovat, což zlepšuje reakci na vznikající ohniska.

Jak je možné, že vakcína proti covid-19 byla vyvinuta a otestována tak rychle?

Vývoj vakcíny na Covid-19 se v tomto roce stal absolutní prioritou ve vědeckých a farmaceutických kruzích. V tomto roce se na to soustředilo enormní množství energie a financí i za cenu odložení jiných projektů. Díky tomu mohli výrobci vakcín maximalizovat počet expertů a vědců, kteří na vývoji vakcín pracovali. Množství procesů, které souvisejí s vývojem a testováním vakcíny bylo optimalizovaných a nebyrokratický, ale nikdy ne na úkor samotné bezpečnosti. Klinické zkoušení jako takové probíhá standardně. Zjednodušené a zrychlené je to, co se děje kolem nich. Za normálních okolností jednotlivé fáze preklinického a klinického zkoušení následují postupně jedna za druhou. V tomto případě se spouštěli souběžně – ještě předtím, než bylo dokončeno první kolo, startovalo druhé kolo. Většímu riziku tak mohou být potenciálně vystaveni dobrovolníci v jednotlivých fázích klinického zkoušení, ale výsledný produkt musí projít všemi fázemi stejně jako jakákoli jiná vakcína. Výsledná vakcína tak bude stejně bezpečná.

Mohou být lidé, kteří již prodělali COVID-19, očkování vakcínou?

U 545 lidí, kteří dostali vakcínu Comirnaty ve studii a předtím měli COVID-19, se nevyskytly žádné další nežádoucí účinky. Během pokusu nebylo k dispozici dost údajů k závěru o tom, jak dobře Comirnaty účinkuje na lidi, kteří již měli COVID-19.

Může vakcína snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?

Dopad očkování vakcínou Comirnaty na šíření viru SARS-CoV-2 v komunitě zatím není znám. Zatím není známo, kolik očkovaných osob může být ještě schopných přenášet a šířit virus.

Jak dlouho trvá ochrana vakcínou?

V současnosti není známo, jak dlouho trvá ochrana poskytnutá vakcínou Comirnaty. Lidé očkování ve studii budou po dobu dvou let sledování, aby získali další informace o trvání ochrany.

Mohou být očkovány vakcínou děti?

Vakcína Comirnaty se v současnosti nedoporučuje pro děti mladší 16 let. Agentura EMA se se společností dohodla na plánu pokusu s vakcínou na dětech v pozdější fázi.

Mohou být očkovány těhotné nebo kojící ženy?

Studie na zvířatech nenaznačují žádné škodlivé účinky na těhotenství, avšak údaje o použití Comirnaty během těhotenství jsou velmi omezené. I když neexistují žádné studie o kojení, neočekává se žádné riziko kojení. Rozhodnutí o tom, zda vakcínu použít u těhotných žen, je třeba učinit po důkladné konzultaci se zdravotnickým pracovníkem po zvážení přínosů a rizik.

Mohou být očkováni lidé s alergií?

Lidé, kteří už vědí, že mají alergii na jednu ze složek vakcíny uvedených v příbalové informace, by vakcínu neměli dostat. U lidí, kteří dostali vakcínu, byly pozorovány alergické reakce (přecitlivělost). Od začátku používání vakcíny v očkovacích kampaních se vyskytlo velmi malé množství případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Proto, tak jako u všech vakcín, i Comirnaty má být podáván pod přísným lékařským dohledem as vhodným dostupným léčebným postupům. Lidé, kteří mají závažnou alergickou reakci po podání první dávky Comirnaty, by neměly dostat druhou dávku.

Jak dobře funguje vakcína pro lidi různých etnických skupin a pohlaví?
Testování zahrnovalo lidí různých etnických skupin a pohlaví. Účinnost kolem 95% se udržela u různých pohlaví, rasových a etnických skupin.

Jaká rizika jsou spojena s užíváním vakcíny?

Nejčastějšími nežádoucími účinky vakcíny ve studii byly obvykle mírné nebo středně závažné a zlepšily se do několika dnů po očkování. Patřily mezi ně bolest a otok v místě vpichu, únava, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, zimnice a horečka. Postihly více než 1 z 10 lidí. Zarudnutí v místě vpichu a nevolnost se vyskytly u méně než 1 z 10 lidí. Svědění v místě vpichu, bolest končetiny, zvětšené lymfatické uzliny, potíže se spánkem a celkový pocit nemoci byly méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 lidí). Slabost svalů na jedné straně obličeje (akutní periferní ochrnutí obličeje nebo obrna) se vyskytla vzácně u méně než 1 z 1 000 lidí. Při užívání vakcíny Comirnaty se vyskytly alergické reakce včetně velmi malého počtu případů závažných alergických reakcí (anafylaxe), které se vyskytly při použití Comirnaty v očkovacích kampaních. Tak jako všechny vakcíny, Comirnaty má být podáván pod přísným dohledem a musí být k dispozici vhodné lékařské ošetření.

zakázky vakcín

Slovenská republika se jako členský stát EU zapojila do společného zadávání zakázek vakcín probíhajícího pod záštitou Evropské komise (EK). Slovenská Republika si stanovila jako cíl v rámci toho společného zakázek obdržet a zakoupit vakcíny pro minimálně 3 miliony obyvatel ČR. Tento počet dostupných vakcín je navýšen podle finalizace celkového objemu externě zadanými vakcín od všech výrobců, s nimiž jménem členských států vyjednává EK. Tento maximální objem dávek dostupných pro ČR je výsledkem redistribučních klíče EK, kterým je metoda poměrného přerozdělení vakcín podle počtu obyvatel, na jehož základě je SR přiděleno 1,22% z celkového externě zadanými množství vakcín. EK má takto za cíl umožnit potenciálně státem přístup až k 2,8 mld dávek vakcín na onemocnění COVID-19.

Kdo a kdy se bude moci dát očkovat?

Vakcinace proběhne postupně na základě prioritizace. Prioritně budou očkována osoby, které přicházejí do kontaktu s rizikovými osobami, resp. jsou v první linii av terénu, pak osoby v rizikovém věku a onkologičtí pacienti pacienti či pacienti s chronickými chorobami následně specifické skupiny a potom ostatní obyvatelé nad 18 let.

I. vlna očkování (začátek očkování: prosinec 2020)

Zdravotničtí pracovníci
zdravotničtí pracovníci pracující přímo v nemocnici s COVID pacienty v červené zóně, zdravotničtí pracovníci podílející se na diagnostice COVID, pracovníci RÚVZ,
zdravotničtí pracovníci starší 65 let as chronickými onemocněními,
ostatní zdravotničtí pracovníci pracující s pacientem,
studenti, kteří splňují kritérium zdravotnického pracovníka podle platných předpisů,
ostatní studenti zdravotnických lékařských a nelékařských oborů, kteří během studia přicházejí do kontaktu s pacientem,
zaměstnanci obslužných organizací, kteří vykonávají svou činnost v nemocnicích – např. úklidové služby a pod …
zaměstnanci DSS, terénní sociální pracovníci, pracovníci organizací (např. no), kteří se podílejí na ošetřování pacientů s COVID – 19 a na zabezpečení očkování,
zaměstnanci kritické infrastruktury státu – v první vlně pouze ty osoby v rámci kritické infrastruktury státu a silových složek, které jsou v možném přímém kontaktu s rizikovou populací
silové složky – vojáci, policisté, hasiči (v možném přímém kontaktu s rizikovou populací),
pracovníci jiné kritické infrastruktury (v možném přímém kontaktu s rizikovou populací).

 • II. vlna očkování (začátek očkování: leden 2021)
 • Pacienti v DSS – aplikace vakcíny prostřednictvím mobilních týmů,
 • pacienti nad 65 let,
 • imobilní pacienti – vakcinace zajištěna mobilními jednotkami,
 • onkologičtí pacienti,
 • dialyzovaní pacienti – aplikace přímo na hemodialyzačních centrech,
 • transplantovaný pacienti,
 • pacienti s biologickou léčbou,
 • pacienti s autoimunitními onemocněními,
 • pacienti s poruchou imunity, pokud není kontraindikací ke podání vakcíny,
 • pacienti s diabetes mellitus,
 • pacienti s neurologickými závažnými chorobami – SM a pod …,
 • pacienti s kardiovaskulárními chorobami,
 • pacienti se závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko přenosu infekce na ostatní),
 • ostatní pacienti s chronickými chorobami.

III. vlna očkování (začátek očkování: únor 2021)

 • Učitelé,
 • MRK,
 • bezdomovci,
 • azylanti.

IV. vlna očkování (začátek očkování: březen 2021)

Ostatní obyvatelé starší 18 let.

Zdroje:

EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU
Q & A Comirnaty
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Úřad veřejného zdravotnictví
korona.gov.sk
Ministerstvo zdravotnictví ČRPokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Video

Potom co rozřezal strom našel tento muž uvnitř něco co nikdo nečekal a všechny to do dnes děsí!

Sotva někdo mohl najít něco zábavného při kácení stromů, ani ten chlap nemohl najít něco opravdu nečekaného a dokonce děsivého.

Ten chlap viděl strom a doufal v to, v co doufal, ale rozhodně ne, protože z jádra řezaného kmene najednou začal vylézt kus něčeho černého.

Jak se ukázalo, muž spolu s polem uviděl hada, který byl ve špatnou dobu na špatném místě.

Pokračovat ve čtení

Horoskopy

Páry podle znamení zvěrokruhu, které se k sobě nejvíce hodí na dlouhodobý vztah.

Dříve byla otázka „Jaké je vaše znamení zvěrokruhu?“ bylo hloupé klišé a chytlavá fráze, která nikdy nezklame, píše Urbo.

Je to proto, že obecně platilo, že ti , kdo se narodili pod určitými hvězdnými znameními, jsou více kompatibilní s ostatními.

Nyní je tato teorie zmiňována méně často, ale neztratila na relevantnosti, proto jsme pro vás přesto vybrali seznam nejlepších párů.

Zde jsou stejné kombinace znamení zvěrokruhu pro dlouhé a šťastné vztahy:

Štír a rakovina.

Tento vášnivý pár najde rovnováhu mezi tvrdou prací a dobrodružstvím. Štír vnese do vašeho života skutečnou loajalitu, kterou si Rak může vážit. Rakovina zachová emoce a nepředvídatelnost ve vztazích.

Dejte si pozor na několik Štírů, kteří se vám mohou pokusit vzít to, co vám náleží. Když jsou Štíři „špatnou“ taktikou, nevěnují pozornost tomu, jak je váš život uspořádán.

Někteří z nebezpečnějších Štírů se možná pokusí ukrást vašeho partnera, jen aby dokázali, že to dokážou!

Beran a Blíženci.

Toto je další vyvážený pár. Zatímco Beran předvede své odhodlání, Gemini se postará o to, abyste činili správná a informovaná rozhodnutí.

Abyste se však dostali k oltáři, budete muset pracovat na problémech, které pronásledují vaše znamení. Beran může být někdy velmi netrpělivý, stojí za to mu věnovat pozornost.

Blíženci někdy táhnou dlouhou dobu, což zvyšuje netrpělivost Berana. Pokud jste Blíženci, zapněte režim trpělivosti a odhodlání a váš milostný vztah bude neuvěřitelný.

Střelec a Lev.

Tito dva byli stvořeni jeden pro druhého. Každý z nich může být trochu temperamentní a bezohledný, ale oba mají sklon být pozitivní a laskaví.

Tyto zrcadlové osobnosti se mohou navzájem živit. Mezi těmito dvěma horkými znameními může vzniknout skutečný oheň (ale může to být dobré, zejména v ložnici).

Vztahy mohou být ohroženy zvykem Střelce nevidět potenciální problémy, dokud není příliš pozdě, a Leovou tendencí zahrnovat panovatého šéfa . Zůstaňte otevřeni a budete vždy spolu.

Váhy a Beran.

Když už mluvíme o silných párech! Tento tandem spojuje diplomacii a vedení. Oba tyto znaky budou spolupracovat a lze očekávat, že dosáhnou vznešených osobních, sociálních a profesních cílů.

Ti, kdo se narodili ve znamení Berana, však nejsou nejlepší v plánování. Nenechte svoji impulzivnost ohrozit váš vztah s Váhy.

Pokud jde o Váhy, sledujte své přirozené koketní tendence. Nenechte Berana žárlit.

Ryby a Štír.

Ryby a Štír jdou dohromady jako jin a jang . Zatímco Ryby mohou ochladit vztahy s nenápadným a někdy prostoduchým chováním, Štír jim propůjčí napětí a vášeň. Když se tito dva setkají, určitě najdou společný jazyk.

Na druhou stranu může nastat situace, kdy Štíři příliš ovládají život Ryb. Dávejte pozor, abyste partnera dobře studovali. Strategie není nikdy zbytečná.

Panna a Vodnář.

Sledovat tento pár je čistá blaženost. Vodnář bude neustále přinášet nové nápady a Panna bude analyzovat, přemýšlet o nejmenších detailech, zatímco jejich partner přejde k další velké myšlence.

Tito dva se navzájem doplňují v tom, že když chce Vodnář najednou být sám, může se Panna úplně ponořit do svých myšlenek.

Vaší hlavní překážkou ve vztahu je Vodnářova láska k experimentování a kritická, perfekcionistická povaha Panny. Naučte se spolupracovat a romantika je zaručena.

Beran a Kozoroh.

Toto je další silný pár; oba jsou ambiciózní a aktivní, každý přináší svůj vlastní styl vedení a navzájem si pomáhají udržovat uši otevřené.

Ať už chtějí uspořádat večírek nebo dobýt svět, pokud se rozhodnou to udělat společně, udělají to!

Tento úžasný vztah může být zmařen občasnými pesimistickými odrazy Kozoroha. Pokud jste Beran, stačí svého partnera rozveselit, aby se i nadále pohyboval jen vpřed a vzhůru!

Ryby a rakovina.

Ryby a rakovina oblékají vášnivý pár. Rak přináší novou, romantickou perspektivu a Ryby ji absorbují a respektují každé gesto svého partnera.

Chcete-li tento vztah využít na maximum, bude třeba, aby Ryby zrušily zvyk udržovat tajemství před svými významnými ostatními.

Rakovina si musí pamatovat, aby na obtížné situace nereagovala přehnaně. Naučte se klidně řešit problémy společně a vaše cesta ke šťastnému životu bude jednodušší, než si myslíte.

Blíženci a Panna.

Tento pár je spolu opravdu dobrý. Společně vidí všechny strany problému, což znamená, že mohou prorazit všechny druhy překážek.

Spojením svých sil mohou dosáhnout neuvěřitelného úspěchu.

Když se tento pár pohádá, může toho říct hodně a proměnit menší konflikt ve vážnou bitvu, která ohrožuje vztah. Naučte se vydechovat a pokojně urovnávat věci.

Kozoroh a Vodnář.

Tento pár je perfektní kombinací vůdce a myslitele. Jeden vyvíjí plán, zatímco druhý jej aktivně provádí.

Bohužel jsou Kozorožci a Vodnář trochu depresivní. Postupujte takto: Můžete spolupracovat na základě vlastních zkušeností a pomoci partnerovi vyjít z jeho temnoty.

Diskutujte o svých plánech, když máte oba dobrou náladu, abyste byli připraveni čelit depresi čelem.

Býk a Panna.

Jedná se o jeden z nejstabilnějších a dlouhodobých párů. Taurus je rozkošný domácí člověk, který by raději strávil večer s Netflixem a milovanou osobou než v klubu. Panna také upřednostňuje klidný život.

Tato síla je také jejich největší potenciální slabinou. Neustálá blízkost vás může přimět zapomenout, co to znamená jít ven a najít si nové přátele.

A když se nakonec rozhodnete situaci trochu změnit, může vyjít jedna z nejnešťastnějších vlastností Býka: sklon k žárlivosti .

Střelec a Býk.

Každý ví, že lidé narození ve znamení Střelce milují cestování, dobrodružství a svobodu. Většina lidí narozených ve znamení Býka mezitím dává přednost pohodlí a tichu. Jak se může z těchto dvou stát skvělý pár?

Toto je několik výjimek. Ze všech kombinací znamení zvěrokruhu je nejsilnější spojení mezi Střelcem a Býkem.

Úkolem Tauruse je poskytnout Střelci úplnou svobodu, kterou potřebuje. Střelec si musí pamatovat, jak důležitý je pro ně partner, a být vděčný za takový skvělý vztah.

Nenechte náhlým rozmarem zapomenout, kdo je vedle vás a co jste spolu prožili.

Našli jste se zde? Souhlasíte s těmito tvrzeními?

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Existuje 5 typů ženských bříšek. Zde je postup, jak odstranit každý z nich!

Bez toho nebudete mít ploché břicho!

Zbavit se břicha  je nejdůležitější úkol pro každou dívku, píše BetterMe. Tento problém je obzvláště akutní u těch, kteří celý život trpí nadbytečným tukem v této části těla.

Pro takové ženy a dívky je  vaše ploché břicho sen . Takže – od dnešního dne  se můžete významně přiblížit svému snu .

Přečtěte si, jaké typy břicha jsou, dozvíte se o důvodech jejich vzhledu a o tom, jak se jich zbavit.

 

 

U žen tedy existuje 5 hlavních typů břicha. Zde jsou:

1. Pivní břicho.

Pití piva, vína nebo jiných alkoholických nápojů může narušit správné trávení jídla. Alkoholické nápoje mají navíc vysoký obsah kalorií.  Abyste se s takovým břichem vyrovnali, přestaňte pít alkohol a  začněte jíst více zeleniny a ovoce. 

2. Břicho rodící ženy.

 

 

Chabé ochablé břicho  je velmi častým problémem žen po porodu.

Pokud máte takový problém,  potřebujete intenzivní trénink a masáž problémové oblasti.  Než začnete něco dělat, poraďte se se svým lékařem!

3. Břicho kortizolu.

Takové břicho se vytváří v důsledku stresu . Je to stres a špatný spánek, které výrazně ovlivňují naše tělo a mohou vést ke vzniku tuku v břiše.

Přejděte na zdravější stravu a dopřejte si alespoň 8 hodin spánku denně . Nepijte příliš mnoho kávy.

4. Hormonální břicho.

Hormonální nerovnováha může vést k přírůstku hmotnosti .

Pokud máte takové břicho, navštivte svého lékaře, aby zjistil příčiny hormonálních poruch. Povinnými body při jejich léčbě jsou  změny stravy a proveditelná fyzická aktivita.

Existuje jiný typ: 

5. Mateřské břicho.

Tento dočasný jev se může objevit  kvůli problémům s gastrointestinálním traktem . Pokud trpíte nadýmáním poměrně často,  navštivte gastroenterologa . Pijte hodně vody a užívejte probiotika, abyste tento stav zmírnili  .

Které z těchto bříšků máte? Nezapomeňte tyto užitečné informace sdílet s ostatními!

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Video2 hodinami před

Potom co rozřezal strom našel tento muž uvnitř něco co nikdo nečekal a všechny to do dnes děsí!

Sotva někdo mohl najít něco zábavného při kácení stromů, ani ten chlap nemohl najít něco opravdu nečekaného a dokonce děsivého....

Celebrity4 hodinami před

Viděli jsme VŠECHNO! Hvězdy, které ukazují více, než je potřeba!

Hvězdy samozřejmě dávají pozor na svůj vzhled, ale často dělají chyby v kráse. Pokaždé, když se hvězdy pokusí překvapit své...

Horoskopy6 hodinami před

Páry podle znamení zvěrokruhu, které se k sobě nejvíce hodí na dlouhodobý vztah.

Dříve byla otázka „Jaké je vaše znamení zvěrokruhu?“ bylo hloupé klišé a chytlavá fráze, která nikdy nezklame, píše Urbo. Je...

Zajímavosti6 hodinami před

Existuje 5 typů ženských bříšek. Zde je postup, jak odstranit každý z nich!

Bez toho nebudete mít ploché břicho! Zbavit se břicha  je nejdůležitější úkol pro každou dívku, píše BetterMe. Tento problém je obzvláště akutní...

Zajímavosti7 hodinami před

Podle toho jak vás muž líbá poznáte co k vám cítí: 8 druhů polibků a jejich význam

Každý z nás vyjadřuje své city v lásce různými způsoby. To platí také pro způsob, jakým objímáme, a pro ty...

Stalo se7 hodinami před

Chtěla prodat své panenství za nejnovější iPhone 11. Takto byla potrestána …

Někdy jsou lidé schopni zločinů, lží, vražd kvůli penězům, píše EliteReaders. Naše hrdinka samozřejmě nikoho nezabila, ale kvůli uzavření výhodného...

Zdraví7 hodinami před

Je mi 45 a vypadám mladší než moje dcera! 5 minut denně si po obličeji rozmazávám tuto věc, kterou máme každý doma!

Dnes budu sdílet super jednoduchou a efektivní kávovou masku na obličej. Tato maska ​​exfoliuje odumřelé buňky pokožky, hluboce vyživuje pokožku...

Zajímavosti7 hodinami před

Okamžitě tento produkt vyhoďte! Produkt, který způsobuje rakovinu, má ho každý v lednici!

Nevhodné tepelné zpracování jídla během vaření může přispět k pronikání karcinogenů do těla dětí i dospělých. Podle odborníků z Národního...

Bizardní8 hodinami před

Odborníci zkoumali jídlo z fastfoodu McDonald’s pod mikroskopem a nevěřili svým očím, co viděli

Máte jedinečnou šanci získat odpověď na otázku, zda můžete McNuggets opravdu jíst. Je to škoda, ale vědci učinili nepříjemný objev....

Celebrity9 hodinami před

Na veřejnost pronikli dlouho zatajované konverzace mezi princem Philipem a Dianou. Tohle mluví za vše !

Včera se ve světových médiích rozšířila další tragická zpráva. Princ Philip, manžel královny Alžběty II., Zemřel. Aristokrat byl barevná a...

Oblíbené