Zajímavosti

Výrobce vakcíny proti koronavirus zveřejnil nežádoucí vedlejší příznaky: Toto je seznam těch nejčastějších!Na Slovensku se začalo očkování proti koronavirus. Jak je možné, že vakcína byla vyvinuta tak rychle? Jaká jsou rizika? Jaká je účinnost vakcíny? Na jakém principu funguje? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky. Informace jsme sestavili z relevantních zdrojů.

V posledních letech dochází ve světě i na Slovensku k vlně antivakcinačných aktivit, které zpochybňují očkování, přeceňují reakce po očkování, nebo dávají do příčinné souvislosti s očkováním některé závažné poruchy zdraví, zejména neurologické (např. Autismus po očkování proti spalničkám, roztroušená skleróza po očkování proti virovému zánětu jater typu B, syndrom náhlého úmrtí kojenců po očkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli, …). Přitom seriózní studie tyto pseudoargumenty spolehlivě vyvrátili.

Jaký význam má očkování?

Očkování představuje jednak osobní ochranu jednotlivce, který je očkován a také kolektivní ochranu komunity, res. společnosti. K tom je třeba přeočkovat více než 60 – 70% populace v případě COVID-19 (tzv. Kolektivní ochrana).

Jakou vakcínou se bude očkovat na Slovensku?

Evropská léková agentura (EMA) doporučila udělení podmíněné registrace pro vakcínu k prevenci onemocnění COVID-19 s názvem Comirnaty od konsorcia Pfizer a BioNTech. Vakcína splňuje všechny požadavky na bezpečnost, účinnost a kvalitu vakcín platné v Evropské unii.

Jaká je účinnost vakcíny?

Samotná účinnost byla určena v III. fázi klinického zkoušení ve skupině 36 000 lidí (včetně účastníků nad 75 let), u kterých dříve nebylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Zkoušení ukázalo, že vakcína snížila počet symptomatických případů COVID-19 o 95%: ve skupině, která dostala vakcínu se vyskytlo 8 případů nákazy (z 18 198 účastníků), ve skupině s placebem 162 případů (z 18 325 účastníků). To znamená, že vakcína ve studii prokázala účinnost 95%.

Jak je to u lidí, kteří mají vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19?

Účinnost 95% se potvrdila iu účastníků, u nichž je vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19, včetně účastníků s astmatem, chronickým onemocněním plic, diabetem, vysokým krevním tlakem a obezitou (BMI ≥ 30 kg / m2). Vysoká účinnost byla potvrzena bez ohledu na pohlaví či rasovou nebo etnickou příslušnost.

Jak se vakcína dávkuje?

Vakcína Comirnaty se podává ve dvou dávkách do ramene, přičemž odstup mezi dávkami je 21 dní.

Jaké jsou nežádoucí účinky?

Nejčastější nežádoucí účinky po očkování danou vakcínou jsou obvykle mírné a krátkodobé. Patří k nim bolest a zarudnutí v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Po spuštění očkování v zemích mimo EU se vyskytly vzácné závažné alergické reakce (anafylaxe).

Kdo může podávat vakcínu?

Jako u každé vakcíně, i vakcína Comirnaty má být podáván pod lékařským dohledem ve zdravotnickém zařízení, které v takovém případě dokáže neprodleně poskytnout adekvátní zdravotní péči.

Komu je a není vakcína určena

Vakcína je určena pro dospělé a dospívající od 16 let. Vakcína se nesmí podávat lidem alergickým na některou její složku. Informace o použití vakcíny u zvláštních skupin pacientů včetně těhotných a kojících žen jsou součástí informací o přípravku (PIL, SPC).

Jak vakcína funguje

Na rozdíl od běžné vakcíny fungují vakcíny RNA zavedením sekvence mRNA (molekuly, která buňkám říká, co se mají vytvořit), která je kódována pro antigen specifický pro nemoc, jakmile je v těle vyroben, antigen imunitní systém ho rozpozná a připraví ho na boj s virem. Vakcíny RNA používají přístup, který využívá výhod procesu, který buňky používají k výrobě proteinů: buňky používají DNA jako šablonu pro výrobu molekul mediátorů RNA (mRNA), které se pak překládají na tvorbu proteinů. RNA vakcína skládá z vlákna mRNA, které kóduje antigen specifický pro chorobu. Když se řetězec mRNA ve vakcíně nachází uvnitř buněk těla, buňky používají genetickou informaci na produkci antigenu. Tento antigen se pak zobrazí na povrchu buňky, kde ho rozpozná imunitní systém.

Bezpečnost: RNA vakcíny se nevyrábějí z částic patogenu nebo inaktivovaného patogenu, takže nejsou infekční. RNA se neintegruje do hostitelského genomu a řetězec RNA ve vakcíně se degraduje, jakmile se vytvoří protein.
Účinnost: výsledky časných klinických studií naznačují, že tyto vakcíny vytvářejí spolehlivou imunitní odpověď a jsou dobře snášeny zdravými jedinci s malými vedlejšími účinky.
Výroba: Vakcíny se dají rychleji vyrobit v laboratoři procesem, který lze standardizovat, což zlepšuje reakci na vznikající ohniska.

Kdo musel schválit používání vakcíny?

Udělení podmíněné registrace pro první vakcínu k prevenci onemocnění COVID-19 doporučila Evropská léková agentura (EMA). Používání vakcíny schválila Evropská komise 21. prosince 2020.

Co znamená podmíněná registrace

Podmíněná registrace znamená, že v době vydání registračního rozhodnutí žadatel nedodal údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku v takovém rozsahu, jak se standardně vyžaduje. I v takovém případě musí přínosy přípravku převažovat nad potenciálními riziky spojenými s neúplnými údaji. Držitel rozhodnutí o podmíněné registraci je následně povinen dodat doplňující údaje ve stanovených lhůtách. I při podmíněné registraci musí být dostatečně prokázána bezpečnost, kvalita a účinnost vakcíny. Pro vakcíny k prevenci onemocnění COVID-19 byl zaveden dodatečný plán monitorování jejich bezpečnosti nad rámec již platné legislativy: měsíční hlášení o bezpečnosti vakcín, provádění poregistračních studií o jejich bezpečnosti a účinnosti a jiné.

Vyrábí se vakcína z koronavirus?

Ne. RNA vakcíny se nevyrábějí z částic patogenu nebo inaktivovaného patogenu, takže nejsou infekční. RNA se neintegruje do hostitelského genomu a řetězec RNA ve vakcíně se degraduje, jakmile se vytvoří protein. Výsledky časných klinických studií naznačují, že tyto vakcíny vytvářejí spolehlivou imunitní odpověď a jsou dobře snášeny zdravými jedinci s malými vedlejšími účinky. Vakcíny se dají rychleji vyrobit v laboratoři procesem, který lze standardizovat, což zlepšuje reakci na vznikající ohniska.

Jak je možné, že vakcína proti covid-19 byla vyvinuta a otestována tak rychle?

Vývoj vakcíny na Covid-19 se v tomto roce stal absolutní prioritou ve vědeckých a farmaceutických kruzích. V tomto roce se na to soustředilo enormní množství energie a financí i za cenu odložení jiných projektů. Díky tomu mohli výrobci vakcín maximalizovat počet expertů a vědců, kteří na vývoji vakcín pracovali. Množství procesů, které souvisejí s vývojem a testováním vakcíny bylo optimalizovaných a nebyrokratický, ale nikdy ne na úkor samotné bezpečnosti. Klinické zkoušení jako takové probíhá standardně. Zjednodušené a zrychlené je to, co se děje kolem nich. Za normálních okolností jednotlivé fáze preklinického a klinického zkoušení následují postupně jedna za druhou. V tomto případě se spouštěli souběžně – ještě předtím, než bylo dokončeno první kolo, startovalo druhé kolo. Většímu riziku tak mohou být potenciálně vystaveni dobrovolníci v jednotlivých fázích klinického zkoušení, ale výsledný produkt musí projít všemi fázemi stejně jako jakákoli jiná vakcína. Výsledná vakcína tak bude stejně bezpečná.

Mohou být lidé, kteří již prodělali COVID-19, očkování vakcínou?

U 545 lidí, kteří dostali vakcínu Comirnaty ve studii a předtím měli COVID-19, se nevyskytly žádné další nežádoucí účinky. Během pokusu nebylo k dispozici dost údajů k závěru o tom, jak dobře Comirnaty účinkuje na lidi, kteří již měli COVID-19.

Může vakcína snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?

Dopad očkování vakcínou Comirnaty na šíření viru SARS-CoV-2 v komunitě zatím není znám. Zatím není známo, kolik očkovaných osob může být ještě schopných přenášet a šířit virus.

Jak dlouho trvá ochrana vakcínou?

V současnosti není známo, jak dlouho trvá ochrana poskytnutá vakcínou Comirnaty. Lidé očkování ve studii budou po dobu dvou let sledování, aby získali další informace o trvání ochrany.

Mohou být očkovány vakcínou děti?

Vakcína Comirnaty se v současnosti nedoporučuje pro děti mladší 16 let. Agentura EMA se se společností dohodla na plánu pokusu s vakcínou na dětech v pozdější fázi.

Mohou být očkovány těhotné nebo kojící ženy?

Studie na zvířatech nenaznačují žádné škodlivé účinky na těhotenství, avšak údaje o použití Comirnaty během těhotenství jsou velmi omezené. I když neexistují žádné studie o kojení, neočekává se žádné riziko kojení. Rozhodnutí o tom, zda vakcínu použít u těhotných žen, je třeba učinit po důkladné konzultaci se zdravotnickým pracovníkem po zvážení přínosů a rizik.

Mohou být očkováni lidé s alergií?

Lidé, kteří už vědí, že mají alergii na jednu ze složek vakcíny uvedených v příbalové informace, by vakcínu neměli dostat. U lidí, kteří dostali vakcínu, byly pozorovány alergické reakce (přecitlivělost). Od začátku používání vakcíny v očkovacích kampaních se vyskytlo velmi malé množství případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Proto, tak jako u všech vakcín, i Comirnaty má být podáván pod přísným lékařským dohledem as vhodným dostupným léčebným postupům. Lidé, kteří mají závažnou alergickou reakci po podání první dávky Comirnaty, by neměly dostat druhou dávku.

Jak dobře funguje vakcína pro lidi různých etnických skupin a pohlaví?
Testování zahrnovalo lidí různých etnických skupin a pohlaví. Účinnost kolem 95% se udržela u různých pohlaví, rasových a etnických skupin.

Jaká rizika jsou spojena s užíváním vakcíny?

Nejčastějšími nežádoucími účinky vakcíny ve studii byly obvykle mírné nebo středně závažné a zlepšily se do několika dnů po očkování. Patřily mezi ně bolest a otok v místě vpichu, únava, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, zimnice a horečka. Postihly více než 1 z 10 lidí. Zarudnutí v místě vpichu a nevolnost se vyskytly u méně než 1 z 10 lidí. Svědění v místě vpichu, bolest končetiny, zvětšené lymfatické uzliny, potíže se spánkem a celkový pocit nemoci byly méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 lidí). Slabost svalů na jedné straně obličeje (akutní periferní ochrnutí obličeje nebo obrna) se vyskytla vzácně u méně než 1 z 1 000 lidí. Při užívání vakcíny Comirnaty se vyskytly alergické reakce včetně velmi malého počtu případů závažných alergických reakcí (anafylaxe), které se vyskytly při použití Comirnaty v očkovacích kampaních. Tak jako všechny vakcíny, Comirnaty má být podáván pod přísným dohledem a musí být k dispozici vhodné lékařské ošetření.

zakázky vakcín

Slovenská republika se jako členský stát EU zapojila do společného zadávání zakázek vakcín probíhajícího pod záštitou Evropské komise (EK). Slovenská Republika si stanovila jako cíl v rámci toho společného zakázek obdržet a zakoupit vakcíny pro minimálně 3 miliony obyvatel ČR. Tento počet dostupných vakcín je navýšen podle finalizace celkového objemu externě zadanými vakcín od všech výrobců, s nimiž jménem členských států vyjednává EK. Tento maximální objem dávek dostupných pro ČR je výsledkem redistribučních klíče EK, kterým je metoda poměrného přerozdělení vakcín podle počtu obyvatel, na jehož základě je SR přiděleno 1,22% z celkového externě zadanými množství vakcín. EK má takto za cíl umožnit potenciálně státem přístup až k 2,8 mld dávek vakcín na onemocnění COVID-19.

Kdo a kdy se bude moci dát očkovat?

Vakcinace proběhne postupně na základě prioritizace. Prioritně budou očkována osoby, které přicházejí do kontaktu s rizikovými osobami, resp. jsou v první linii av terénu, pak osoby v rizikovém věku a onkologičtí pacienti pacienti či pacienti s chronickými chorobami následně specifické skupiny a potom ostatní obyvatelé nad 18 let.

I. vlna očkování (začátek očkování: prosinec 2020)

Zdravotničtí pracovníci
zdravotničtí pracovníci pracující přímo v nemocnici s COVID pacienty v červené zóně, zdravotničtí pracovníci podílející se na diagnostice COVID, pracovníci RÚVZ,
zdravotničtí pracovníci starší 65 let as chronickými onemocněními,
ostatní zdravotničtí pracovníci pracující s pacientem,
studenti, kteří splňují kritérium zdravotnického pracovníka podle platných předpisů,
ostatní studenti zdravotnických lékařských a nelékařských oborů, kteří během studia přicházejí do kontaktu s pacientem,
zaměstnanci obslužných organizací, kteří vykonávají svou činnost v nemocnicích – např. úklidové služby a pod …
zaměstnanci DSS, terénní sociální pracovníci, pracovníci organizací (např. no), kteří se podílejí na ošetřování pacientů s COVID – 19 a na zabezpečení očkování,
zaměstnanci kritické infrastruktury státu – v první vlně pouze ty osoby v rámci kritické infrastruktury státu a silových složek, které jsou v možném přímém kontaktu s rizikovou populací
silové složky – vojáci, policisté, hasiči (v možném přímém kontaktu s rizikovou populací),
pracovníci jiné kritické infrastruktury (v možném přímém kontaktu s rizikovou populací).

 • II. vlna očkování (začátek očkování: leden 2021)
 • Pacienti v DSS – aplikace vakcíny prostřednictvím mobilních týmů,
 • pacienti nad 65 let,
 • imobilní pacienti – vakcinace zajištěna mobilními jednotkami,
 • onkologičtí pacienti,
 • dialyzovaní pacienti – aplikace přímo na hemodialyzačních centrech,
 • transplantovaný pacienti,
 • pacienti s biologickou léčbou,
 • pacienti s autoimunitními onemocněními,
 • pacienti s poruchou imunity, pokud není kontraindikací ke podání vakcíny,
 • pacienti s diabetes mellitus,
 • pacienti s neurologickými závažnými chorobami – SM a pod …,
 • pacienti s kardiovaskulárními chorobami,
 • pacienti se závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko přenosu infekce na ostatní),
 • ostatní pacienti s chronickými chorobami.

III. vlna očkování (začátek očkování: únor 2021)

 • Učitelé,
 • MRK,
 • bezdomovci,
 • azylanti.

IV. vlna očkování (začátek očkování: březen 2021)

Ostatní obyvatelé starší 18 let.

Zdroje:

EMA recommends first COVID-19 vaccine for authorisation in the EU
Q & A Comirnaty
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Úřad veřejného zdravotnictví
korona.gov.sk
Ministerstvo zdravotnictví ČRPokračovat ve čtení
Advertisement
KomentářeNapište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Bizardní

Máte rádi McDonald? Až uvidíte TOTO, už nikdy si ho nedáte…

Stává se, že každý z nás navštíví McDonald’s, objedná si něco kalorického a všechno je v pořádku, nic špatného se nestalo 🙂 Problém však nastane, když začneme pravidelně jíst v McDonald’s. Bohužel toto číslo každým rokem roste (nejoblíbenější je u dětí školního věku, což je děsivé). Vědci však přišli se zajímavým experimentem. Možná je to on, kdo odrazuje mladé lidi od konzumace nezdravého jídla od rychlého občerstvení.

Je dobře známo, že častá konzumace nezdravých potravin od společnosti McDonald’s vede k přibývání na váze a ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění. Vědci z University of Nottingham objevili, co se děje s tělem s konzumovaným cheeseburgerem.

Polovina cheeseburgeru byla ponořena do solného roztoku po dobu 3,5 hodiny. Je nutné si uvědomit, že naše tělo potřebuje hodně času na trávení jídla. Nejrychleji zvládne ovoce a zeleninu. Například ovocný salát tělo stráví za půl hodiny. Jak dlouho náš žaludek bojuje s nezdravým jídlem?

Až neuvěřitelné 3 dny! Pohled také není nejatraktivnější. Pamatujte, že jste to, co jíte!

Chcete-li, klikněte na odkaz pod fotografií a podívejte se na celé video.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Hlavní epidemilog WHO varuje: Celému světu hrozí katastrofický scénář, lidstvo se ocitne na prahu selhání

Podle šéfa Světové zdravotnické organizace je svět na pokraji katastrofického morálního selhání. Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorňuje zejména na skutečnost, že distribuce vakcíny covid-19 je nerovnoměrná a dosud k ní přistupovaly hlavně bohatší země, které mohou platit více. Příkladem je Izrael, který zajistil preferenční dodávky vakcín od společnosti Pfizer, pravděpodobně jen proto, že platí třikrát tolik jako jiné země.

Podle šéfa WHO je spravedlivost distribuce vakcín v současné době vystavena velkému riziku, když má příští měsíc začít dodávat vakcíny do chudších zemí v rámci programu WHO Covax. V loňském roce bylo podepsáno 44 dvoustranných dohod o nákupu vakcín a letos jich je nejméně dvanáct. „Přesně tak může snížit dodávky společnosti Covax a vytvořit přesně ten scénář, proti kterému byl navržen,“ řekl Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Účelem této iniciativy bylo zabránit hromadění vakcín jednotlivými státy, nekoordinovaným postupům, chaosu na trhu s vakcínami a prodlužování ekonomických a sociálních problémů spojených s epidemií. Protože v každém případě se některé země řídí stylem, který je staví na první místo, obzvláště jsou ohroženy nejchudší a nejzranitelnější skupiny. „Nakonec toto chování pandemii pouze prodlouží,“ vysvětlil šéf WHO.

Celosvětová revize dostupných vakcín začala poté, co vyšlo najevo, že koronavirus významně mutoval, a objevily se varianty, které byly výrazně nakažlivější. Hovoří se také o jihoafrické mutaci, která může být ještě smrtelnější. V současné době je očkována pouze v bohatší části světa nebo v zemích, které vyvinuly vlastní vakcínu, jako je Indie nebo Čína.

Pokračovat ve čtení

Zajímavosti

Velmi vzácné bankovky v hodnotě 2000 Kč jsou stále v oběhu. Cena za ně se razantně změnila

V oběhu je stále relativně velké množství vzácných bankovek v hodnotě 2 000 Kč. Některé z nich lze jednoduše zastrčit do peněženky a ve finále získají mnohonásobek jejich skutečné hodnoty. S novým rokem se ale jejich cena změnila, uvedl numismatik Roman Veselý. “Lidé k nám často přicházejí s představou astronomické částky pro tuto bankovku. Realita v novém roce je taková, že ji už kupujeme za méně peněz,” upřesnil.

Každý by nepochybně chtěl vydělat peníze tím, že by nevědomky nosil vzácnou bankovku, která má mnohem vyšší cenu než její počet.

„Jedná se o dva tisíce korun platné série E, která byla vytištěna pouze v omezeném počtu listů. Tyto bankovky byly pouze 12 500 kusů a všechny mají označení E a dvě číslice. Mají také tři nuly, poté jednu, dvě nebo tři čísla. méně než 12 500 kusů, “upřesnil Roman Veselý z AUREA Numismatics.

Paradoxně na začátku prosince loňského roku jich bylo v oběhu přibližně 12 500. „Nyní je jich méně. Čas od času na ně narazíme, ale hodnota se snížila. Na bankovce se ale dá slušně vydělat.

Složité je, že vypadá shodně se standardní 2 000 dolarovou bankovkou, která má řady E 01 až E 23 a poslední tři číslice nedosahují čísla vyššího než 500.

Pokud najdeme takto označené dva tisíce korun, je to opravdu cenný úlovek. “Je to vzácné, protože takových pár tisíc korun není. Ostatní jsou vytištěny za milionové náklady. Pro srovnání samozřejmě banka mlčí o tom, odkud pocházejí. Nikdo vlastně neví a Česká národní banka je o tomto tématu mlčí, “dodal Roman Veselý

Pokračovat ve čtení

Přečtete si také

Zdraví11 hodinami před

Postrach farmaceutů: 4 lžíce tohoto a sbohem vysoký krevní tlak i ucpané artérie

Recept, který vám dnes prozradíme, obsahuje 3 neskutečně silné přírodní ingredience s úžasnými léčivými účinky. Pomocí něj budete schopni bojovat...

Zdraví12 hodinami před

Jak uvolnit ucpané dutiny pouze s pomocí vašich prstů

Nebaví vás trápení s ucpaným nosem během rýmy nebo nachlazení? V tomto článku vám prozradíme jednoduchý způsob, jak provést uvolnění...

Zdraví13 hodinami před

Nejlepší přírodní antibiotikum: Vyléčí každou infekci a zabije všechny parazity

Mnozí experti na zdraví z celého světa souhlasí, že jde o nejsilnější přírodní antibiotikum, jaké si můžete sami doma připravit....

Zdraví13 hodinami před

Tato rostlina zabíjí 14 druhů rakoviny a 13 typů infekce. Proč ji lékaři nepředepisují?

Mezi léčivých bylin je tato na samém vrcholu pyramidy. Je účinná nejen na potlačování infekcí, ale její aktivní látky dokáží...

Celebrity1 dnem před

Reakce prince Harryho na holčičku, která mu kradla popcorn, nemá chybu! Nádherné!

Mnozí mají po tomto videu dojem, že je princ Harry dokonalým otcem … Princ se objevil na stadionu v Torontu....

Bizardní1 dnem před

Máte rádi McDonald? Až uvidíte TOTO, už nikdy si ho nedáte…

Stává se, že každý z nás navštíví McDonald’s, objedná si něco kalorického a všechno je v pořádku, nic špatného se...

Zajímavosti1 dnem před

Hlavní epidemilog WHO varuje: Celému světu hrozí katastrofický scénář, lidstvo se ocitne na prahu selhání

Podle šéfa Světové zdravotnické organizace je svět na pokraji katastrofického morálního selhání. Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorňuje zejména na skutečnost, že...

Zajímavosti2 dny před

Velmi vzácné bankovky v hodnotě 2000 Kč jsou stále v oběhu. Cena za ně se razantně změnila

V oběhu je stále relativně velké množství vzácných bankovek v hodnotě 2 000 Kč. Některé z nich lze jednoduše zastrčit...

Celebrity2 dny před

Rodina má velký strach o Dalibora Jandu: Slavný zpěvák leží v nemocnici ve vážném stavu

Zpěvák Dalibor Janda byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze, kde leží ve vážném stavu na koronární...

Politika2 dny před

Povinné nošení respirátorů místo roušek. Razantní změna kvůli Britské mutaci

V České republice by nyní mohly být respirátory namísto závojů používány ve veřejné dopravě a v obchodech. Předseda vlády Andrej...

Oblíbené